Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Zelfhelerscirkel na het aanschaffen van het abonnement/membership (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door Zelfhelerscirkel.

1.2 Zelfhelerscirkel levert 1 product: De Zelfhelerscirkel Community/membership

 

Contract en Voorwaarden

 

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 De overeenkomst wordt enkel verlengd door middel van een door de klant uitgevoerde herhaal betaling.

2.3 De overeenkomst wordt ontbonden zodra klant het abonnement opzegt via een mail te sturen naar support@zelfhelerscirkel.nl Zodra de klant het abonnement opzegt, zal het abonnement lopen met 1 maand opzeg termijn

2.4 Je ontvangt een mail na 6 of 12 maanden met de vraag of je je abonnement wilt door laten lopen, als je niet een maand van tevoren reageert zal het abonnement worden verlengt en doen we geen opzeggingen tot 6/12 maanden later.

2.5 Zelfhelerscirkel verleent geen diensten  aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct.

 

Incasso

 

3.1 Zelfhelerscirkel is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.

3.2 Zelfhelerscirkel stuurt twee kosteloze herinnering bij wanbetalingen. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Betalingen dienen altijd voorafgaand aan het afnemen van een product van Zelfhelerscirkel te worden voldaan.

3.3 Zelfhelerscirkel doet geen terugbetalingen. Bij betalen van factuur gaat klant akkoord met de algemene voorwaarden en zal er geen terugbetaling gewenst kunnen worden.

3.4 Bij aankoop van Zelfhelerscirkel abonnement of een ander online product zijn er geen terugbetalingen mogelijk. Bij het aankoop van producten ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Zelfhelerscirkel en zal er daarom ook geen terugbetaling mogelijk zijn.

 

Dispuut

 

In het geval van een dispuut over de vordering(en) van Zelfhelerscirkel, zijn de administratieve gegevens van Zelfhelerscirkel bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

 

Aansprakelijkheid

 

5.1 De diensten en producten van Zelfhelerscirkel zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

5.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de producten van Zelfhelerscirkel.

Zelfhelerscirkel sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van Zelfhelerscirkel verstrekte adviezen.

5.3 Zelfhelerscirkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.4 Zelfhelerscirkel is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van ALLE producten.

5.5 De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van medisch advies, psycholoog, psychiater.

5.6 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen.

 

Gebruik website + online programma

 

6.1 Hoewel Zelfhelerscirkel constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Zelfhelerscirkel is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website en het online product.

6.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Zelfhelerscirkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

 

Klachten

 

7.1 De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij Zelfhelerscirkel. De klant kan hiervoor Zelfhelerscirkel benaderen via e-mail.

 

Privacy

 

8.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Zelfhelerscirkel handelt conform deze wet.

8.2 Zelfhelerscirkel geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Zelfhelerscirkel gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

 

Wijzigingen

 

9.1 Zelfhelerscirkel  behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Zelfhelerscirkel brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. 

Intellectueel eigendomsrecht

 

10.1 Zelfhelerscirkel  behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zelfhelerscirkel of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

 

11.1 Op de producten, de diensten en de website van Zelfhelerscirkel is het Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsnaam: Bylianne

KVK: 64380459

BTW: NL217003680B01

Adres: Roelof Hartplein 21, 1071 TS AMSTERDAM

Tel: +31625235425